Vision IAS First MEN of India Part-4


First Education Minister?

 • Khan Abdul Gaffar Khan
 • Abul Kalam Azad
 • Justice Hiralal J. Kania
 • Dr. Radhakrishnan

View Answer

Abul Kalam Azad

First Speaker of the Lok Sabha?

 • Sardar Vallabha Bhai Patel
 • Ganesh Vasudev Mavalankar
 • Shyama Prasad MukharjiI
 • C. V. Raman

View Answer

Ganesh Vasudev Mavalankar

First Field Marshal of India?

 • S. H. F. Manekshaw
 • Mihir Sen
 • Sukumar Sen
 • Hargovind Khurana

View Answer

S. H. F. Manekshaw

First Indian man in space?

 • Rakesh Sharma
 • Hargovind Khurana
 • Satendranath Tagore
 • Morarji Desai

View Answer

Rakesh Sharma